Pregària per la família i per les famílies que sofreixen

Pregària per la família i per famílies que sofreixen

Senyor Jesús, us preguem perquè en la nostra família hi hagi pau, concòrdia i ajuda fraternal. Que l'amor sempre superi les dificultats o els problemes i que les solucions sempre se sustentin sobre la base del servei, el respecte i la bondat.

També us preguem Senyor pels membres de la nostra família que pateixen algun tipus de dificultat, ja sigui física, espiritual o material. Et demanem que els ajudeu i que nosaltres sapiguem atendre'ls amb humilitat i senzillesa.

Finalment, us preguem Senyor per les famílies que sofreixen, per les que no tenen esperança, per les que se senten soles. Que trobin en nosaltres i en la societat l'ajuda que concreta necessiten.

Us ho demanem Senyor.